دوره آموزشی JAVA(مقدماتی)

مدرک خود را با لذت یادگیری واقعی دریافت کنید


معرفی کلی دوره : 


زبان جاوا شبیه به ++C  است اما مدل شی گرایی جاوا از زبان اسمال تالک گرفته شده است . ﯾﮑﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺟﺎوا اﯾﻦ اﺳـــﺖ که ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ را ﺑﻄﻮر ﺧﻮدﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫد. ﺿــﺮﯾﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻧﻮﺷــﺘﻪﺷــﺪه ﺑﻪ اﯾن زﺑﺎن ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن‌‌هاي ﻧﺴــﻞ اولC بالا است. برنامه‌های جاوا به صورت بایت کد(کامپایل) می‌شوند و توسطJVM (ماشین مجازی جاوا) به کدهای ماشین تبدیل و اجرا می‌شوند.در صورت وجود JVM مانند سایر زبان‌های مبتنی بر آن که وابسته به سیستم عامل خاصی نیستند برنامه‌های نوشته شده به جاوا بر روی هر نوع سیستم عامل و هر گونه وسیله الکتریکی قابل اجرا  می‌باشند. ﺷﻌﺎر ﺟﺎوا (ﯾﮑﺒﺎر ﺑﻨﻮﯾﺲ و ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ اﺟﺮا ﮐﻦ) Write once, Run anywhere که به همین ویژگی اشاره دارد .


پیش‌نیاز: 


برنامه نویسی ++C


این دوره مناسب چه کسانی است؟

 

  • کلیه علاقه‌مندان به زبانهای برنامه نویسی

  • علاقه‌مندان به زبان برنامه نویسی اندروید

اهداف اصلی این دوره چیست؟


آشنایی با شیوه‌های ساخت برنامه های (JAVA Application) مختلف برای کاربردهای معمولی و استفاده در سیستم‌های خبره.


پس از شرکت در این دوره، چه مهارت‌هایی را کسب خواهید کرد؟

 

  • ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي اﺻــﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴــﯽ ﺗﻮﺳــﻂ اﯾﻦ زﺑﺎن ﺑﺮاي ﮐﺪﻧﻮﯾﺴــﯽ در ﻣﺤﯿﻂ NetBeans و دیگر محیط‌های مربوط به این زبان.
  •  اﯾﺠﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮدي ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮاي دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎي داراي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪروﯾﺪ
  • ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨد (Windows, Mac OS, Linux)

فرصت‌های شغلی پس از گذراندن دوره :


مسئول سایت و پشتیبانی سایت،مسئول سرورهای وب،پایگاه داده و نرم افزار
 

در این دوره چه مهارتهایی یاد میگیرید؟

ویژگی های دوره‌ های حضوری ما در جهاد
سیستم آموزشی تمام مکانیزه

داشبورد دانش‌پذیر و مدرس برای دسترسی به رکورد کلاسها و مدیریت اطلاعات آموزشی دانش‌پذیران

برگزاری توامان حضوری و آنلاین

برگزاری دوره ها بصورت هیبرید با امکان شرکت در دوره ها بصورت آنلاین یا حضوری بنا به میل دانش‌پذیر

هیات علمی توانمند جهاد دانشگاهی

همکاری با برترین اساتید کشور بمنظور برگزاری موثر کلاسها

دوره های پروژه محور

اجرای دوره ها بصورت پروژه محور با تبیین نمونه های کاربردی در محیط کار